Tilbud om beskæftigelsesforløb der skal være med til at sikre afklaring, opkvalificering og beskæftigelse/uddannelse

Formål:

Formålet med tilbuddet er at forbedre mulighederne for de mange unge som aktuelt hægtes af samfundsudviklingen, pga. manglende uddannelse og arbejde. Konkret drejer det sig i Danmark om hver 3 ung, der nyligt er blevet beskrevet som;

“128.090 Falliterklæringer”. Eller 21% af alle unge mellem 18 og 25 år har ikke andet end folkeskolens afgangsprøve. Derudover har 17% af unge mellem 18 og 25 år ikke fuldført 9. klasse

Uddannelse og arbejde skaber trivsel på flere parametre…….Det er evident!

Hvis ikke det opnås, er der stor risiko for et liv på varig offentlig ydelse, øget fysisk og psykisk sygdom, manglende trivsel, risiko for kriminalitet, vanskeligt at bryde negativ social arv ved stiftelse af egen familie.

Vores samfund, både det nære og det fjerne har brug for uddannet arbejdskraft, ligesom det samfundsøkonomisk har store konsekvenser med så mange unge på overførselsindkomst, for ikke at tale om de omfattende personlige konsekvenser det har for den enkelte at være hægtet af. Det har vi alle muligheder for at gøre noget ved, da vores erfaring viser os, at med det rette tilbud, er det muligt at skabe en vej mod uddannelse, arbejde, trivsel og selvforsørgelse.

Vores tilbud retter sig mod de “128.090 Falliterklæringer”, som vi via dette tilbud vil motivere til at blive “128.090 robuste, kompetente og livsduelige unge mennesker ”, det er nemlig muligt!

Ramme:

Freunde catering laver i gennemsnit mad til 100 – 200 catering gæster dagligt. Det betyder, at vi er en travl og levende arbejdsplads med dygtige uddannede kokke, konditor og tjenere. Vi laver mad der er til at forstå, og forsøger at være selvforsørgende på en række produktgrupper. Det sidste sker via vores gård Løvebakkehus, hvor vi dyrker grøntsager, frugt og bær, pynte grønt, æg og blomster. På gården har vi ansat gartnere og naturpædagoger.

Freunde catering er en del af Dankbar, hvis primære opgave er at udvikle rehabiliteringstilbud, STU tilbud og beskæftigelsesrettede tilbud, samt undervisning og supervisions opgaver som kommuner og regioner kan købe sig ind på.

I Dankbar er en del af vores DNA at bidrage til at løse komplicerede kernevelfærdsopgaver og konstant forholde os til, hvordan sårbare børn, unge og voksne opnår størst mulig trivsel og herunder uddannelse og arbejde. I Dankbar arbejder vi med netværk og fællesskaber, som understøtter muligheden for at opnå uddannelse og beskæftigelse. Konkret har vi åbne døre hver tirsdag og torsdag fra 16.00 til 19.00, hvor det er muligt at være sammen med andre unge og voksne, som har ambitioner om forandring.

Det særlige ved et erhvervsrettet tilbud på Dankbar, er kombinationen af regulær arbejdsprøvning samt vores erfaring med sårbare borgere. På Dankbar støttes borgeren af personale med højspecialiseret viden om sårbarhed og psykisk og fysisk sygdom, og vi har mange års erfaring med progressiv udvikling rettet mod resocialisering. Fokus er altid at gøre borgeren i stand til at kunne indgå i ordinær uddannelse og langsigtet beskæftigelse. Vores erfaring er, at det er en kombination af vores mange forskellige tilbud, som gør at vi lykkedes……..Og vi har gode resultater!

Ydelse:

 • Afklaring af skånebehov, kompetencer, ønsker
 • Fastsættelse af beskæftigelsesmål
 • Oplæg til timeprogression
 • Etablering af praktik
 • Beskrivelse af tiltag under praktikforløb fx justering i arbejdstid eller opgaver samt resultat af de tiltag, som er afprøvet.
 • Mentor støtte
 • Evt. hjemmebesøg med udarbejdelse af funktionsevnebeskrivelse
 • Håndholdt støtte under forløbet
 • Deltagelse på møder i Jobcentret

 Målgruppe:

 • Unge mellem 18 og 25 år, med sociale eller psykiske barrierer, der enten er på vej til at blive klar til uddannelse eller job eller som ikke er klar til uddannelse eller job.
 • Modtager overførselsindkomst
 • Uden anden skolegang end afsluttet FSA eller ingen afsluttet FSA
 • Kan være motiveret for forandring
 • (Evt. som er dobbelt ramt grundet Covid-19 (arbejdsløshed) og andre livsomstændigheder)

Typiske barrierer for målgruppen:

 • Udadreagerende eller indadreagerende adfærd, som er vanskelig at håndtere for den unge
 • Manglende eller begrænset socialt netværk
 • Uklar og urealistisk selvforståelse af egne evner og kompetencer
 • Manglende eller lav grad af sygdomsforståelse og -erkendelse
 • Problemer med hverdagsmestring (f.eks. problemer med at styre/overskue økonomi, organisere hjemlige pligter, kontakt til øvrige instanser mv.)
 • Indlæringsvanskeligheder og/eller problemer med at fastholde fokus eller koncentration
 • Misbrug og evt. kriminalitet.

Ambition:

 • Afdække arbejdsevne, barrierer og funktionsniveau
 • At øge motivation for at vende tilbage til uddannelse/job
 • at færdiggøre FSA
 • Blive klar til ordinær ungdomsuddannelse eller fast arbejde
 • Blive selvforsørgende
 • Mindske sygdom og stigmatisering
 • Opnå øget resiliens
 • Styrke netværk og sociale relationer
 • Blive i stand til at nyde livet

For unge, der ikke er klar til uddannelse eller job, vil i første omgang ikke kunne målrettes beskæftigelse eller uddannelse. I første omgang vil der være tale om at få stabiliseret den unge samt skabe relationer baseret på tillid, som den videre indsats kan bero på. Dernæst kan en helbreds- og funktionsevneafklaring være nødvendig.

Metode:

Metoden som vi anvender understøtter målet, hvor der arbejdes hen imod uddannelse eller arbejde, selvstændighed og ansvar for eget liv igennem:

 • Relationsarbejde
 • Den anerkendende tilgang
 • Motivation, empowerment og hjælp til selvhjælp

Forløb:

 • 16 uger
 • Mandag til fredag 09.00-14.00, Akacielunden 9, 4000 Roskilde
 • Hold på 5 personer og max 3 hold
 • Fast kontaktperson
 • Minimum 2 faste individuelle støtte samtale timer om ugen
 • Fast uddannelses og jobvejleder
 • ADL-træning
 • Fysisk træning og diætist samt mulighed for tilknytning af fysioterapeut
 • Selvforståelsestræning
 • Arbejdsevnebeskrivelse eller en funktionsevnebeskrivelse i eget hjem
 • Progressions- og slut-rapport
 • Selvmonitorering via dagbogsskemaer

Den unge kan opnå kompetencer med mulighed for uddannelse og arbejde indenfor:

 • Teknisk skole→ Cater, kok, køkkenmedhjælper, bager, konditor, gartner, Håndværker, dyrepasser, blomsterbinder/dekoratør, chauffør, selvstændig iværksætter, grafiker, digitalisering og markedsføring
 • Gymnasiale uddannelser→Videregående Uddannelser
 • Handelsskole→Butiksassistent, indkøber, selvstændig iværksætter
 • Kernefagene dansk, engelsk og matematik, samt andre fag
 • Valgfag indenfor: “Verdensmål og iværksætteri” og “Mode, foto og markedsføring”
 • Hygiejnebevis til brug i køkken og kantine
 • Rengøring privat og erhverv
 • Basal og praktisk viden om køkkenarbejde herunder opbakning til 400 pax dagligt
 • Basal og praktisk viden om brug af sociale medier
 • Basal og praktisk viden om butiksarbejde
 • Basal og praktisk viden om bagværk
 • Basal viden og praktisk viden om dyrkning
 • Basal viden og praktisk viden om pasning og fodring af dyr
 • Basal og praktisk viden om blomsterbinderi
 • Kørekort til alm. bil

Den bevilligende kommune vil under forløbet modtage:

 • En progressionsrapport hver ottende uge samt en slutrapport
 • En arbejdsevnebeskrivelse eller en funktionsevnebeskrivelse
 • Ugentlig fremmøde status

Vores særlige indsats har fokus på:

 • Faglig, pædagogisk og terapeutisk grundighed og ordentlighed
 • Bevidsthed om, hvad indsatsen skal føre til
 • Udgangspunkt i fokus-/indsatsområder områder defineret i samarbejde med sagsbehandler
 • Opgaverne udføres af uddannede og kvalificerede medarbejdere
 • Fokus på relationsarbejde
 • Gode resultater med at få mennesker til at gennemgå en positiv forandringsproces
 • Vedholdende og kreative i forhold til motivationsarbejde og arbejdet med at få den enkelte til at tage ansvar for eget liv
 • Individuel matchning af medarbejder og den unge, idet relationen mellem de to erfaringsmæssigt er udgangspunktet for positiv forandring og udvikling
 • Stor kontaktflade til arbejdsmarkedet, mange interne muligheder med stor social ansvarlighed til etablering af kortere og længerevarende opkvalificerende og/eller afprøvende praktikker, etablering af både private og offentlige løntilskud, samt overgang til ordinær ansættelse samt fastholdelse.

Der er løbende holdopstart, er du interesseret i forløbet kan du kontakte:

Leder af Dankbar, Randi Tang Nielsen
Randi@Dankbar.dk
Tlf: 61690139

Pris pr måned pr deltager: 24.726,-